συμβαίνω, συμβήσομαι, 2 aor. συνέβην, συμβέβηκα

Search Lemma
συμβαίνω
DEFINITION
birlikte yürümek, -ile birleşmek, katılmak, uyuşmak, anlaşmak
FREQUENCY RANK
154
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω akışkan gövde
Turkish