νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην

Search Lemma
νικάω
DEFINITION
yenmek, galip gelmek
FREQUENCY RANK
346
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish