καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην

Search Lemma
καταλαμβάνω
DEFINITION
elde etmek, işgal etmek, kavramak, zorlamak
FREQUENCY RANK
381
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω akışkan gövde
Turkish