στρατηγός –οῦ, ὁ

Search Lemma
στρατηγός
DEFINITION
komutan, general
FREQUENCY RANK
361
SÖZCÜK TÜRÜ
isim: 2. çekim grubu
Turkish