κατηγορέω, κατηγορήσω, κατηγόρησα, κατηγόρηκα, κατηγόρημαι, κατηγορήθην

Search Lemma
κατηγορέω
DEFINITION
(+gen.) -in aleyhinde konuşmak, yermek, suçlamak
FREQUENCY RANK
431
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish