δεῖ, δεήσει, impf. ἔδει

Search Lemma
δεῖ
DEFINITION
(+acc.&+inf.) gerekir, lazımdır, icap eder
FREQUENCY RANK
79
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kişisiz
Turkish