φράζω, φράσω, ἔφρασα, πέφρακα, πέφρασμαι, ἐφράσθην

Search Lemma
φράζω
DEFINITION
belirtmek, izah etmek, buyurmak; (mid. and pass.) -hakkında düşünmek
FREQUENCY RANK
504
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: -ω dişsil gövde
Turkish