πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

Search Lemma
πειράω
DEFINITION
denemek, çalışmak
FREQUENCY RANK
407
SÖZCÜK TÜRÜ
fiil: kaynaşmış
Turkish