Headword Definition Part of Speech Semantic Group Frequency Rank Azalan sıralama
et ve Bağlaç Bağlaç / Zarf 1
sum esse fuī futūrum olmak, var olmak; fut. infin. genelde = fore, impf. subj. genelde = forem yerine essem Fiil: Düzensiz Yaşam ve Varlık 2
quī quae quod kim, hangi, ne Zamir Zamir / Soru Zamiri 3
que ve (olumlayıcı enklitik) Bağlaç Bağlaç / Zarf 4
in içinde, üstünde (+ abl.); içine, üstüne (+ acc) Edat Yer 5
nōn değil Zarf Bağlaç / Zarf 6
hic haec hoc bu (adam, kadın, şey) Zamir Zamir / Soru Zamiri 7
ille illa illud şu (adam, kadın, şey) Zamir Zamir / Soru Zamiri 8
tū tuī tibi tē sen (tekil) Zamir Zamir / Soru Zamiri 9
cum ile (edat + abl.); -diği zaman, iken, -olduğunda (bağlaç + subj.) Edat Bağlaç / Zarf 10
ego meī mihi mē ben Zamir Zamir / Soru Zamiri 11
is ea id o adam, o kadın, o şey Zamir Zamir / Soru Zamiri 13
ad istikametinde, -e, -e doğru, -de (+acc.) Edat Yer 14
ut, utī gibi (+ ind.); mış gibi, -olsun diye (+ subj.); (soru) ne tarzda, hangi şekilde; (ünlem.) ne kadar da! nasıl da! Zarf Bağlaç / Zarf 15
eğer Bağlaç Bağlaç / Zarf 16
sui sibi sē/sēsē kendisi (adam, kadın, şey), kendileri Zamir Zamir / Soru Zamiri 17
omnis -e tüm, her, bütün olarak Sıfat: 3. Çekim Grubu Ölçüm 18
nec ne de, ne … ne de ... → neque Bağlaç Bağlaç / Zarf 19
sed fakat Bağlaç Bağlaç / Zarf 20
ā ab abs tarafından, -den, -den sonra (+abl.) Edat Yer 21
ipse ipsa ipsum o (adam, kadın, şey) Zamir Zamir / Soru Zamiri 22
possum posse potuī edebilmek Fiil: Düzensiz Yapma / Etme 23
aut yahut Bağlaç Bağlaç / Zarf 24
māgnus -a -um büyük Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 25
ex, ē dışından, -den/-dan (+ abl.) Edat Yer 26
suus -a -um kendine ait (adam, kadın, şey) Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamir / Soru Zamiri 27
dō dare dedī datum vermek Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 28
quam nasıl?; (kıyaslamadan sonra) -den/-dan Zarf Zamir / Soru Zamiri 29
per yoluyla (+acc.) Edat Yer 30
videō vidēre vīdī vīsum görmek Fiil: 2. Çekim Grubu Görü / Görüntü 31
faciō facere fēcī factum yapmak, etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Yapma / Etme 32
dīcō dīcere dīxī dictum söylemek; causam dīcere, dava açmak; diem dīcere, bir gün tayin etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Konuşma / Retorik 33
iam şimdi; daha şimdiden Zarf Zaman 34
atque ve hatta, yine de, ve; (karşılaştırmalardan sonra) -den; simul atque, mümkün olduğunca çabuk; → ac Bağlaç Bağlaç / Zarf 35
ac bundan başka, ve hatta, ve; (karşılaştırmalardan sonra) -den; simul ac, olur olmaz; → atque Bağlaç Bağlaç / Zarf 36
alius -a -ud diğer, başka; ālias: başka zaman Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamir / Soru Zamiri 37
rēs reī f. şey (rēs pūblica, devlet; rēs familiāris, aile mülkü, arazisi; rēs mīlitāris, savaş sanatı; rēs novae, devrim) İsim: 5. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 38
habeō habēre habuī habitum sahip olmak, ihtiva etmek Fiil: 2. Çekim Grubu Diğer Duyular 39
animus -ī m. ruh, zihin İsim: 2. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 40
meus -a -um benim Zamir Zamir / Soru Zamiri 41
deus -ī m.; dea -ae f. tanrı; tanrıça İsim: 2. Çekim Grubu Din 42
multus -a -um çok, fazla; multō, açık ara Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 43
tuus -a -um senin Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamir / Soru Zamiri 44
ferō ferre tulī lātum taşımak, çekmek, katlanmak Fiil: Düzensiz Getir - Götür Fiilleri 45
nedeniyle,-den aşağıya, hakkında (+ abl.) Edat Yer 46
gerçekten, olmasın diye Bağlaç Bağlaç / Zarf 47
manus -ūs f. el; bir grup adam İsim: 4. Çekim Grubu Beden 48
nūllus -a -um hiç kimse, hiçbir şey Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamir / Soru Zamiri 49
nunc şimdi Zarf Zaman 50
nōs nostrum/nostrī nōbīs nōs biz Zamir Zamir / Soru Zamiri 51
noster nostra nostrum bizim Zamir Zamir / Soru Zamiri 52
ūnus -a -um bir Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 53
diēs diēī m./f. gün İsim: 5. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 54
nihil, nīl hiçbir şey, hiç İsim: Çekimsiz Ölçüm 55
tum or tunc o zaman Zarf Zaman 56
enim zira, gerçekten Bağlaç Zamir / Soru Zamiri 57
tamen bununla birlikte, yine de Bağlaç Bağlaç / Zarf 58
īdem eadem idem aynı Zamir Zamir / Soru Zamiri 59
rēx rēgis m. kral İsim: 3. Çekim Grubu Kent 60
nam or namque çünkü, zira, oysa Bağlaç Bağlaç / Zarf 61
locus -ī m. yer; loca (n. pl.) bölge İsim: 2. Çekim Grubu Coğrafya 62
veniō venīre vēnī ventum gelmek Fiil: 4. Çekim Grubu Hareket 63
inter arasında, aralarında; esnasında (+ acc.) Edat Yer 64
pars partis f. kısım İsim: 3. Çekim Grubu Ölçüm 65
volō velle voluī istemek, niyetlenmek Fiil: Düzensiz Duygular 66
etiam ayrıca, hatta Zarf Bağlaç / Zarf 67
bonus -a -um iyi Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 68
agō agere ēgī āctum sürmek, işlemek, yerine getirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 69
terra -ae f. diyar İsim: 1. Çekim Grubu Toprak ve Su 70
pater patris m. baba, ata İsim: 3. Çekim Grubu Hane 71
neque değil, de değil; neque ... neque, ne … ne de … Bağlaç Bağlaç / Zarf 72
domus -ūs f. ev, hane İsim: 4. Çekim Grubu Ev / Hane 73
at ama, ancak Bağlaç Bağlaç / Zarf 74
corpus corporis n. beden İsim: 3. Çekim Grubu Beden 75
quoque dahi, de, bile Bağlaç Bağlaç / Zarf 76
aliquis -quae -quod bir kimse, bir şey; si quis, si quid: her kim, her ne Zamir Zamir / Soru Zamiri 77
tōtus -a -um tam, tamamı Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 78
sīc böylece, bu suretle; sīc ... ut: -ile aynı şekilde Zarf Bağlaç / Zarf 79
hīc burada; hinc: buradan Zarf Yer 80
iste ista istud şu; (zarf.) istīc / istūc: o konumda; istinc: o konumdan Zamir Zamir / Soru Zamiri 81
urbs urbis f. şehir İsim: 3. Çekim Grubu Kent 82
petō petere petīvī petītum aramak, hedef almak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 83
iubeō iubēre iussī iussum buyurmak, emretmek Fiil: 2. Çekim Grubu Adalet 84
vir virī m. yetişkin erkek İsim: 2. Çekim Grubu İnsanlar 85
bellum -ī n. savaş İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 86
vīta -ae f. yaşam İsim: 1. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 87
homō hominis m. insanoğlu İsim: 3. Çekim Grubu İnsanlar 88
tempus -oris n. zaman İsim: 3. Çekim Grubu Zaman 89
magis daha Zarf Bağlaç / Zarf 90
prīmus -a -um birinci Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zaman 91
ubi nerede, ne zaman Zarf Yer 92
hostis -is m./f. yabancı, düşman İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 93
an veya (soru); utrum ... an: ya ... veya Bağlaç Bağlaç / Zarf 94
mors mortis f. ölüm İsim: 3. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 95
tam böyle, o derece Zarf Bağlaç / Zarf 96
eō īre iī/īvī itum gitmek Fiil: Düzensiz Hareket 97
arma -ōrum n. pl. silah, zırh İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 98
superus -a -um yukarıda olan, üstteki Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Din 99
nisi, nī olmadığı takdirde, olmaksızın Bağlaç Bağlaç / Zarf 100
vincō vincere vīcī victum fethetmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 101
pōnō pōnere posuī positum koymak, yerleştirmek; bir yana koymak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Getir - Götür Fiilleri 102
dum iken (+ indic.); değin (+ subj.); gerçi (+ subj.) Bağlaç Zaman 103
sine olmadan (+ abl.) Edat Yönelimsiz Edatlar 104
tantus -a -um o kadar büyük, o kadar çok; (zamir) öyle bir nicelik, öyle fazla; tantī, o denli pahalı, o denli değerli Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 105
teneō -ēre -uī tentum elde tutmak, korumak Fiil: 2. Çekim Grubu Diğer Duyular 106
causa -ae f. neden, mazeret; causā + gen., adına, uğruna İsim: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 107
sequor sequī secūtus sum takip etmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Hareket 108
crēdō crēdere crēdidī crēditum inanmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 109
accipiō -cipere -cēpī -ceptum almak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Sosyal Yaşam 110
virtūs -ūtis f. mertlik, yiğitlik, erdem İsim: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 111
ante önünde, -den evvel (zarf., edat + acc.) Edat Zaman 112
quaerō -rere -sīvī -sītum aramak, araştırmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 113
mittō mittere mīsī missum göndermek, salıvermek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 114
vīs f. güç ; (acc.) vim, (abl.) vī; (pl.) vīrēs, kudret İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 115
amor -ōris m. aşk İsim: 3. Çekim Grubu Aşk 116
caelum -ī n. gök, sema İsim: 2. Çekim Grubu Hava ve Ateş 117
sub altında, bitişik (+acc. veya abl.) Edat Yer 118
nox noctis f. gece İsim: 3. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 119
ita böyle, yani Zarf Bağlaç / Zarf 120
rēgnum -ī n. krallık, egemenlik İsim: 2. Çekim Grubu Coğrafya 121
populus -ī m. halk İsim: 2. Çekim Grubu Kent 122
autem öte yandan, fakat, ancak Bağlaç Bağlaç / Zarf 123
caput capitis n. kafa İsim: 3. Çekim Grubu Beden 124
mare -is n. deniz İsim: 3. Çekim Grubu Toprak ve Su 125
quīdam quaedam quoddam belli biri, birisi Zamir Zamir / Soru Zamiri 126
māter mātris f. anne İsim: 3. Çekim Grubu Hane 127
prō uğruna, için, nedeniyle (+abl.) Edat Yönelimsiz Edatlar 128
quisquis quidquid her kim, her ne Zamir Zamir / Soru Zamiri 129
vōs siz (pl.); (gen.) vestrum/vestrī, (dat./abl.) vōbīs, (acc.) vōs Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamir / Soru Zamiri 130
capiō capere cēpī captum ele geçirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Savaş ve Barış 131
quia çünkü Bağlaç Bağlaç / Zarf 132
dūcō dūcere dūxī ductum kılavuzluk etmek; uxōrem dūcere, evlenmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 133
ergō böylece Bağlaç Bağlaç / Zarf 134
nōmen -inis n. isim İsim: 3. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 135
quidem gerçekten, herhalde Zarf Bağlaç / Zarf 136
miser misera miserum sefil, perişan Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Duygular 137
fortūna -ae f. talih İsim: 1. Çekim Grubu Din 138
novus -a -um yeni Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zaman 139
gravis -e ağır, ciddi Sıfat: 3. Çekim Grubu Ölçüm 140
vel ya da, ya da belki; belki; vel ... vel: ya ... ya da Bağlaç Bağlaç / Zarf 141
longus -a -um uzun, engin Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 142
parvus -a -um küçük Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 143
relinquō -linquere -līquī -lictum terketmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 144
saepe sık sık Zarf Zaman 145
fīō fierī factus sum olmak, zuhur etmek, vuku bulmak Fiil: Düzensiz Yaşam ve Varlık 146
ōs ōris n. ağız, yüz İsim: 3. Çekim Grubu Beden 147
alter altera alterum ikisinden biri Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 148
semper daima, her zaman Zarf Zaman 149
deinde/dein ardından, sonra Zarf Zaman 150
ignis -is m. ateş İsim: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 151
modo hemen şimdi, biraz önce; modo ... modo: şimdi … şimdi de, bir an … diğer an …, bazen … bazen … Zarf Zaman 152
timeō -ēre -uī korkmak, ürkmek Fiil: 2. Çekim Grubu Duygular 153
scelus -eris n. suç, günah İsim: 3. Çekim Grubu Adalet 154
dēbeō dēbēre dēbuī dēbitum borçlu olmak, yükümlü olmak Fiil: 2. Çekim Grubu İş / Para 155
vīvō vīvere vīxī vīctum yaşamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yaşam ve Varlık 156
fātum -ī n. yazgı; ölüm İsim: 2. Çekim Grubu Din 157
vocō -āre çağırmak Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 158
altus -a -um yüksek, ulvi; derin Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Coğrafya 159
parō -āre hazırlamak, hazır etmek; parātus -a -um, hazır Fiil: 1. Çekim Grubu Yapma / Etme 160
mīles -itis m. asker İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 161
medius -a -um orta, merkez Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Yer 162
inquam, inquis, inquit, inquiunt: söylemek (dolaysız anlatımda) Fiil: Düzensiz Konuşma / Retorik 163
post sonra (zarf; edat +acc.) Edat Zaman 164
audiō -īre -īvī/-iī -ītum duymak, dinlemek Fiil: 4. Çekim Grubu Diğer Duyular 165
putō -āre düşünmek, sanmak Fiil: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 166
annus -ī m. yıl İsim: 2. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 167
stō stāre stetī statum ayakta durmak Fiil: 1. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 168
vōx vōcis f. ses, aksan İsim: 3. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 169
genus generis n. köken, nesil, tür İsim: 3. Çekim Grubu Hane 170
referō referre rettulī relātum geri getirmek, rapor vermek Fiil: Düzensiz Getir - Götür Fiilleri 171
sciō -īre -īvī/-iī -ītum bilmek Fiil: 4. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 172
mēns mentis f. akıl İsim: 3. Çekim Grubu Beden 173
reddō -dere -didī -ditum geri dönmek, geri vermek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Getir - Götür Fiilleri 174
licet licēre licuit licitum est izin verilir (+ dat. + infin.) Fiil: Şahıssız Adalet 175
sōlus -a -um yalnız, tek başına Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 176
fugiō fugere fūgī fugitum kaçmak, firar etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Seyahat 177
ūllus -a -um hiçbir, herhangi bir Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamir / Soru Zamiri 178
nēmō hiç kimse (gen. nūllīus, dat. nūllī, abl. nūllō veya nūllā → nūllus -a -um) Zamir Zamir / Soru Zamiri 179
nātūra -ae f. doğa İsim: 1. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 180
mōs mōris m. tabiat, mizaç; (pl.) karakter İsim: 3. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 181
beneficium -ī n. iyilik, lütuf İsim: 2. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 182
pectus -oris n. göğüs, böğür İsim: 3. Çekim Grubu Beden 183
fidēs -eī f. güven, sadakat İsim: 5. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 184
patior patī passus sum katlanmak, tahammül etmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Teşvik Edici / Emredici Fiiller 185
cūra -ae f. itina, özen İsim: 1. Çekim Grubu Aşk 186
īra irae f. gazap, öfke İsim: 1. Çekim Grubu Duygular 187
verbum -ī n. kelime İsim: 2. Çekim Grubu Yazı / Şiir 188
prope yakında, yanında; (üstün.) propior, (en üstün.) proximus; (zarf) hemen hemen, neredeyse, adeta Edat Yer 189
parēns -ntis m./f. ebeveyn İsim: 3. Çekim Grubu Hane 190
puer puerī m. çocuk; erkek köle İsim: 2. Çekim Grubu İnsanlar 191
moveō -ēre mōvī mōtum hareket ettirmek Fiil: 2. Çekim Grubu Hareket 192
dolor -ōris m. acı, ıstırap İsim: 3. Çekim Grubu Duygular 193
gēns gentis f. aile, kabile İsim: 3. Çekim Grubu Hane 194
modus -ī m. tarz, biçim, usul İsim: 2. Çekim Grubu Ölçüm 195
via -ae f. yol, sokak İsim: 1. Çekim Grubu Seyahat 196
quisque quaeque quidque her biri, her bir kimse Zamir Zamir / Soru Zamiri 197
amīcus -a -um dostça; (nesne) dost Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 198
pēs pedis m. ayak İsim: 3. Çekim Grubu Beden 199
imperium -ī n. komuta, hakimiyet İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 200
labor -ōris m. gayret, emek İsim: 3. Çekim Grubu İş / Para 201
ingēns ingentis iri, kocaman Sıfat: 3. Çekim Grubu Ölçüm 202
tālis tāle bu tür, bunun gibi Sıfat: 3. Çekim Grubu Ölçüm 203
parum çok az Zarf Ölçüm 204
apud yakınında, huzurunda (+acc.) Edat Yer 205
oculus -ī m. göz İsim: 2. Çekim Grubu Beden 206
unda -ae f. dalga, hareketli su, su İsim: 1. Çekim Grubu Toprak ve Su 207
itaque bu yüzden, böylece Bağlaç Bağlaç / Zarf 208
vultus -ūs m. bakış, ifade, çehre İsim: 4. Çekim Grubu Beden 209
cadō cadere cecidī cāsum düşmek, öldürülmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 210
nātus -ī m. oğul İsim: 2. Çekim Grubu Hane 211
quis quid kim? ne? hangisi? Zamir Zamir / Soru Zamiri 212
trahō trahere trāxī trāctum çekmek, sürüklemek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 213
sanguis -inis m. kan İsim: 3. Çekim Grubu Beden 214
metus -ūs m. korku, endişe İsim: 4. Çekim Grubu Duygular 215
tantum, tantummodo yalnızca Zarf Ölçüm 216
cōnsilium -ī n. plan; konsey, danıştay İsim: 2. Çekim Grubu Kent 217
coniunx coniugis m./f. eş, koca, karı İsim: 3. Çekim Grubu Hane 218
amō -āre aşık olmak; amāns -ntis m./f.: aşık Fiil: 1. Çekim Grubu Aşk 219
levis -e hafif, önemsiz Sıfat: 3. Çekim Grubu Ölçüm 220
duo duae duo iki Sıfat: Sayı Ölçüm 221
ferus -a -um yabanıl, vahşi; fera -ae f.: vahşi hayvan Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 222
poena -ae f. ceza, bedel İsim: 1. Çekim Grubu Adalet 223
castrum -ī n. hisar (genelde pl. castra, kamp) İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 224
frāter frātris m. erkek kardeş İsim: 3. Çekim Grubu Hane 225
haud değil Zarf Bağlaç / Zarf 226
malus -a -um kötü, fena Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 227
iaceō iacēre iacuī yatmak Fiil: 2. Çekim Grubu Ev / Hane 228
līber lībera līberum özgür adam; līberī (m. pl.): hür doğmuş çocuklar Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Adalet 229
iter itineris n. yolculuk, rota İsim: 3. Çekim Grubu Seyahat 230
ferrum -ī n. demir, demir kılıç veya ekipman İsim: 2. Çekim Grubu Şiddet 231
spēs speī f. umut İsim: 5. Çekim Grubu Duygular 232
puella -ae f. kız; kız arkadaş İsim: 1. Çekim Grubu İnsanlar 233
silva -ae f. orman, ağaçlık İsim: 1. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 234
bene âlâ! Zarf Kişisel Özellikler / Nitelikler 235
fīnis -is m. son, sınır İsim: 3. Çekim Grubu Coğrafya 236
gerō gerere gessī gestum taşımak, yönetmek; bellum gerere, savaşmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 237
ne (enclitic) (kelime sonuna eklenir) -mi? Zarf Zamir / Soru Zamiri 238
dux ducis m./f. lider, general İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 239
premō premere pressī pressum basmak, sıkmak, sıkıştırmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 240
dominus -ī m.; domina -ae f. efendi, sahip; ev sahibesi İsim: 2. Çekim Grubu Hane 241
mōns montis m. dağ İsim: 3. Çekim Grubu Coğrafya 242
uterque utraque utrumque her ikisinden biri Bağlaç Ölçüm 243
saevus -a -um öfkeli, hiddetli, gaddar Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 244
lītus -oris n. kıyı İsim: 3. Çekim Grubu Coğrafya 245
soleō -ēre -uī -itum alışkın olmak Fiil: 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 246
mīlle (pl.) mīlia bin Sıfat: Sayı Ölçüm 247
equus -ī m. at İsim: 2. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 248
dūrus -a -um katı, kaba, sert Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Diğer Duyular 249
cōgō cōgere coēgī coāctum bir araya getirmek, zorlamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 250
numquam asla Zarf Zaman 251
prīmum birincil olarak, evvela Zarf Zaman 252
morior morī mortuus sum ölmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Yaşam ve Varlık 253
carmen -inis n. şarkı İsim: 3. Çekim Grubu Yazı / Şiir 254
tēlum -ī n. silah, kargı, mızrak İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 255
ratiō -ōnis f. yöntem, plan, muhakeme İsim: 3. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 256
umbra -ae f. silüet, gölge İsim: 1. Çekim Grubu Görü / Görüntü 257
ars artis f. zanaat İsim: 3. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 258
tot o kadar çok Zarf Ölçüm 259
dexter -tra -trum sağ; dextera -ae f.: sağ el Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Yer 260
sīgnum -ī n. işaret, belirti, nişan İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 261
laetus -a -um hoşnut, neşeli Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Duygular 262
quālis -e ne cins? nasıl? Zamir Zamir / Soru Zamiri 263
lēx lēgis f. yasa İsim: 3. Çekim Grubu Adalet 264
perīculum -ī n. tehlike İsim: 2. Çekim Grubu Şiddet 265
nāscor nāscī nātus sum doğmak Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Yaşam ve Varlık 266
exercitus -ūs m. ordu İsim: 4. Çekim Grubu Savaş ve Barış 267
pereō -īre -iī -itum telef olmak, kaybolmak Fiil: Düzensiz Şiddet 268
ventus -ī m. rüzgar İsim: 2. Çekim Grubu Hava ve Ateş 269
audeō audēre ausus sum cüret etmek, göze almak Fiil: 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 270
contrā karşı, aleyhine (zarf., edat +acc.) Edat Yer 271
aqua -ae f. su İsim: 1. Çekim Grubu Toprak ve Su 272
rapiō rapere rapuī raptum kapmak, koparmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Şiddet 273
simul aynı zamanda Zarf Zaman 274
trīstis -e hüzünlü, somurtkan, gaddar Sıfat: 3. Çekim Grubu Duygular 275
mūnus mūneris n. armağan, sunu; hizmet, görev; (pl.) gladyatör gösterisi İsim: 3. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 276
iuvenis -is m. genç İsim: 3. Çekim Grubu İnsanlar 277
fāma -ae f. söylenti, ün İsim: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 278
adsum adesse affuī mevcut olmak Fiil: Düzensiz Yer 279
quisquam quicquam/quidquam hiç (bir) kişi, hiç kimse Zamir Zamir / Soru Zamiri 280
vērō gerçekten, elbette, şüphesiz Zarf Bağlaç / Zarf 280
pār paris eşit Sıfat: 3. Çekim Grubu Ölçüm 281
vester vestra vestrum sizin Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamir / Soru Zamiri 282
flūmen -inis n. akarsu, ırmak İsim: 3. Çekim Grubu Toprak ve Su 283
quīcumque quaecumque quodcumque her kim, her ne Zamir Zamir / Soru Zamiri 284
certus -a -um kararlı, sabit Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 285
fortis -e cesur Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 286
placeō placēre placuī placitum memnun etmek Fiil: 2. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 287
vertō vertere vertī versum döndürmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 288
servō -āre korumak, kollamak Fiil: 1. Çekim Grubu Hane 289
honor -ōris m. onur, itibar; resmi görev, mevki İsim: 3. Çekim Grubu Kent 290
dīgnus -a -um lâyık Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 291
cūnctus -a -um tekmil Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 292
tollō tollere sustulī sublātum kaldırmak, tahrip etmek Fiil: Düzensiz Şiddet 293
negō -āre reddetmek, kabul etmemek Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 294
vetus veteris yaşlı Sıfat: 3. Çekim Grubu Zaman 295
eques equitis m. atlı, süvari askeri İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 296
trādō -dere -didī -ditum devretmek, feragat etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli İş / Para 297
flamma -ae f. alev, ateş İsim: 1. Çekim Grubu Hava ve Ateş 298
lūx lūcis f. gün ışığı İsim: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 299
unde nereden Zarf Yer 300
redeō -īre -iī -itum geri gelmek, geri dönmek Fiil: Düzensiz Hareket 301
sentiō sentīre sēnsī sēnsum duymak, hissetmek, algılamak, görmek Fiil: 4. Çekim Grubu Diğer Duyular 302
aurum -ī n. altın İsim: 2. Çekim Grubu İş / Para 303
cēdō cēdere cessī cessum gitmek, ayrılmak; çekilmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 304
quō hangi sebeple? nereye veya nerede; ne amaçla, hangi amaçla Zarf Zamir / Soru Zamiri 305
saxum -ī n. kaya, uçurum, kayalık İsim: 2. Çekim Grubu Toprak ve Su 306
ve ya da (olumlayıcı enklitik) Bağlaç Bağlaç / Zarf 307
aetās -tātis f. çağ, ömür İsim: 3. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 308
fēlīx -īcis uğurlu Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 309
loquor loquī locūtus sum konuşmak, söylemek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Konuşma / Retorik 310
quantus -a -um (soru) ne büyüklükte? (bağıl) …kadar çok (nesne) hangi büyüklük, miktar, vb. (bağıl) hangi tutar; quantī, hangi fiyata? (bağıl) hangi fiyattan Zamir Zamir / Soru Zamiri 311
coepī coepisse coeptus başlamak Fiil: Düzensiz Zaman 312
igitur bundan dolayı Bağlaç Bağlaç / Zarf 313
iūs iūris n. hak, adalet, hukuk İsim: 3. Çekim Grubu Adalet 314
mūtō -āre değiştirmek Fiil: 1. Çekim Grubu Yapma / Etme 315
inveniō -venīre -vēnī -ventum bulmak; keşfetmek Fiil: 4. Çekim Grubu Seyahat 316
prīnceps -cipis ilk, birinci; (nesne) lider, komuta sahibi Sıfat: 3. Çekim Grubu Kent 317
ops opis f. destek, kaynak İsim: 3. Çekim Grubu İş / Para 318
recipiō -cipere -cēpī -ceptum geri almak, kabul etmek; sē recipere, çekilmek, yolunu tutmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Getir - Götür Fiilleri 319
sōl sōlis m. güneş İsim: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 320
cōnsul -ulis m. konsül İsim: 3. Çekim Grubu Kent 321
orbis -is m. çember; orbis terrārum: dünya İsim: 3. Çekim Grubu Coğrafya 322
turba -ae f. kargaşa, isyan İsim: 1. Çekim Grubu Kent 323
ager agrī m. arazi İsim: 2. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 324
solvō solvere solvī solūtum çözmek, yelken açmak Fiil: 2. Çekim Grubu Seyahat 325
vitium -ī n. kusur, hata, suç İsim: 2. Çekim Grubu Adalet 326
vulnus -eris n. yara İsim: 3. Çekim Grubu Şiddet 327
inde oradan, ondan Zarf Yer 328
senātus -ūs m. senato İsim: 4. Çekim Grubu Kent 329
ūtor ūtī ūsus sum kullanmak, tüketmek, çalıştırmak (+ dat.) Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Yapma / Etme 330
cōpia -ae f. bolluk; (pl.) askeri güçler İsim: 1. Çekim Grubu Savaş ve Barış 331
opus operis n. İsim: 3. Çekim Grubu İş / Para 332
colō colere coluī cultum işlemek, ekip biçmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hayvanlar / Bitkiler 333
vōtum -ī n. adak, niyaz; ümit İsim: 2. Çekim Grubu Din 334
iugum -ī n. boyunduruk; tasma, sıra dağlar İsim: 2. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 335
quā nerede, nasıl Zamir Zamir / Soru Zamiri 336
tellus tellūris f. yeryüzü İsim: 3. Çekim Grubu Toprak ve Su 337
numerus -ī m. sayı, çokluk İsim: 2. Çekim Grubu Ölçüm 338
cōgnōscō -gnōscere -gnōvī -gnitum öğrenmek, tanımak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 339
victor -ōris m. muzaffer İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 340
satis, sat yeterli, kâfi, elverişli Zarf Ölçüm 341
patria -ae f. memleket, ülke İsim: 1. Çekim Grubu Coğrafya 342
seu ya da; seu ... seu: ya ... ya da → sive Bağlaç Bağlaç / Zarf 343
cāsus -ūs m. düşme; ihtimal, kaza İsim: 4. Çekim Grubu Şiddet 344
frangō frangere frēgī frāctum kırmak, parçalamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 345
cīvitās -ātis f. yurttaşlık, devlet İsim: 3. Çekim Grubu Kent 346
nōscō nōscere nōvī nōtum öğrenmek, bilmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 347
proelium -ī n. muharebe İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 348
ēripiō -ripere -ripuī -reptum yırtmak, azad etmek, kurtarmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Getir - Götür Fiilleri 349
mundus -ī m. dünya, evren, gökyüzü İsim: 2. Çekim Grubu Toprak ve Su 350
cursus -ūs m. koşma, aceleyle gitme İsim: 4. Çekim Grubu Atletizm 351
vix güç bela Zarf Bağlaç / Zarf 352
nāvis -is f. gemi İsim: 3. Çekim Grubu Seyahat 353
lacrima -ae f. gözyaşı İsim: 1. Çekim Grubu Duygular 354
hūmānus -a -um insan Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu İnsanlar 355
mollis -e yumuşak, esnek, nazik Sıfat: 3. Çekim Grubu Diğer Duyular 356
maneō manēre mānsī mānsum kalmak Fiil: 2. Çekim Grubu Seyahat 357
āgmen -minis n. hareket halinde ordu İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 358
sīdus -eris n. yıldız, takımyıldız İsim: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 359
glōria -ae f. şan, şöhret İsim: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 360
diū: uzun müddet Zarf Zaman 361
sīve ya da; sīve ... sīve: ya ... ya da → seu Bağlaç Bağlaç / Zarf 362
tamquam tıpkı, sanki Zarf Bağlaç / Zarf 363
fuga -ae f. kaçış, sürgün İsim: 1. Çekim Grubu Seyahat 364
tūtus -a -um güvenli, korumalı Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 365
auris -is f. kulak İsim: 3. Çekim Grubu Beden 366
aliēnus -a -um yabancı, ecnebi Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Coğrafya 367
hūc buraya Zarf Yer 368
taceō -ēre -uī -itum sessiz kalmak; tacitus -a -um, sessiz Fiil: 2. Çekim Grubu Diğer Duyular 369
legiō -ōnis f. lejyon İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 370
ostendō ostendere ostendī ostentum göstermek, arz etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Diğer Duyular 371
socius -a -um arkadaşça, müttefikçe; socius -ī m.: dost, yoldaş Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 372
prōsum prodesse profuī yararlı olmak, iyiliği dokunmak, yardımcı olmak (+ dat.) Fiil: Düzensiz Sosyal Yaşam 373
āra -ae f. sunak İsim: 1. Çekim Grubu Din 374
lūmen luminis n. ışık İsim: 3. Çekim Grubu Görü / Görüntü 375
tegō tegere tēxī tēctum kapamak, örtmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Kandırma 376
turpis -e çirkin, iğrenç; utanç verici Sıfat: 3. Çekim Grubu Diğer Duyular 377
voluptās -ātis f. keyif, haz İsim: 3. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 378
adhūc bu noktaya kadar, hâlâ Zarf Yer 379
grātia -ae f. lütuf, etki, minnet İsim: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 380
iniūria -ae f.: haksızlık, hata, tahkir İsim: 1. Çekim Grubu Adalet 381
latus -eris n. yan, kanat İsim: 3. Çekim Grubu Beden 382
dulcis -e tatlı Sıfat: 3. Çekim Grubu Diğer Duyular 383
postquam ardından Bağlaç Zaman 384
extrēmus -a -um en uzaktaki, sonunda veya ucunda bulunan, en uç Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Coğrafya 385
tēctum -ī n. çatı; ev, barınak İsim: 2. Çekim Grubu Ev / Hane 386
ingenium -ī n. yaradılış, eğilim, yetenek İsim: 2. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 387
pāx pācis f. barış İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 388
canō canere cecinī cantum şarkı söylemek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yazı / Şiir 389
iuvō iuvāre iūvī iūtum yardım etmek, yararlı olmak; hoşnut etmek, sevindirmek Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 390
campus -ī m. ova, çayır İsim: 2. Çekim Grubu Toprak ve Su 391
claudō claudere clausī clausum kapatmak, ikmal etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Ev / Hane 392
doceō -ēre -uī doctum öğretmek Fiil: 2. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 393
excipiō -cipere -cēpī -ceptum çıkarmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Getir - Götür Fiilleri 394
clārus -a -um açık, net Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 395
illīc orada, oraya; illinc: o yerden Zarf Yer 396
procul uzakta Zarf Yer 397
sacer sacra sacrum kutsal, mukaddes Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Din 398
mora -ae f. gecikme, sekte İsim: 1. Çekim Grubu Zaman 399
longē uzak, çok uzak Zarf Ölçüm 400
super üzerine (zarf; edat +acc.) Zarf Yer 401
errō -āre yoldan çıkmak, hata yapmak Fiil: 1. Çekim Grubu Seyahat 402
sēdēs -is f. oturacak yer, ikametgâh, ikamet İsim: 3. Çekim Grubu Ev / Hane 403
cūr neden? Zarf Zamir / Soru Zamiri 404
coma -ae f. saç; yapraklar İsim: 1. Çekim Grubu Beden 405
aiō söylemek, doğrulamak, evet demek; ut āiunt: söyledikleri gibi Fiil: Düzensiz Konuşma / Retorik 406
gaudeō gaudēre gāvīsus sum sevinmek Fiil: 2. Çekim Grubu Duygular 407
beātus -a -um mutlu, müreffeh, zengin, varlıklı Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 408
perveniō -venīre -vēnī -ventum varmak, ulaşmak Fiil: 4. Çekim Grubu Seyahat 409
vērus -a -um hakiki Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 410
incipiō -cipere -cēpī -ceptum başlamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Zaman 411
parcō parcere pepercī parsum esirgemek, tutumlu olmak (+ dat.) Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 412
vestis -is f. giysi, örtü, elbise İsim: 3. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 413
similis -e benzer, koşut Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 414
caedēs -is f. öldürme, katliam İsim: 3. Çekim Grubu Şiddet 415
ōrdō -īnis m. düzen, mertebe İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 416
optō -āre seçmek, ayırmak Fiil: 1. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 417
virgō -inis f. genç kız, bakire kız, kızçe İsim: 3. Çekim Grubu İnsanlar 418
legō legere lēgī lēctum toplamak, seçmek, okumak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yazı / Şiir 419
aura -ae f. esinti İsim: 1. Çekim Grubu Hava ve Ateş 420
impetus -ūs m. saldırı İsim: 4. Çekim Grubu Şiddet 421
fōrma -ae f. form; güzellik İsim: 1. Çekim Grubu Diğer Duyular 422
praestō -stāre -stitī -stitum üstün gelmek, önemli olmak Fiil: 1. Çekim Grubu Diğer Duyular 423
aequor aequoris n. düz yüzey; deniz, engebesiz İsim: 3. Çekim Grubu Toprak ve Su 424
misceō miscēre miscuī mixtum karıştırmak Fiil: 2. Çekim Grubu Toprak ve Su 425
spatium -ī n. alan İsim: 2. Çekim Grubu Hava ve Ateş 426
tandem nihayet Zarf Bağlaç / Zarf 427
īnferus -a -um aşağı; īnferior: daha aşağı; īnfimus / īmus: en aşağı Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Coğrafya 428
metuō metuere metuī korkmak, endişe etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Duygular 429
temptō -āre denemek, sınamak Fiil: 1. Çekim Grubu Yapma / Etme 430
trānseō -īre -iī -itum karşıya geçmek Fiil: Düzensiz Seyahat 431
ultimus -a -um en uzak, son, sonuncu, nihai Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Coğrafya 432
addō -dere -didī -ditum eklemek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Sosyal Yaşam 433
grātus -a -um hoş; latif Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 434
laudō -āre övmek Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 435
nōndum henüz değil Zarf Bağlaç / Zarf 436
impōnō -ere -posuī -positum yerleştirmek, yüklemek, dayatmak, vergi koymak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Ölçüm 437
somnus -ī m. uyku, tembellik; (pl.) rüyalar İsim: 2. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 438
aciēs -ēī f. keskin kenar; savaş düzeni İsim: 5. Çekim Grubu Savaş ve Barış 439
rūrsus geriye, tersine Zarf Yer 440
cupiō -ere -īvī -ītum arzulamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Aşk 441
exspectō -āre gözlemek, beklemek, ummak Fiil: 1. Çekim Grubu Görü / Görüntü 442
compōnō -pōnere posuī positum kurmak, inşa etmek, ayarlamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yapma / Etme 443
laus laudis f. övgü, şan İsim: 3. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 444
absum abesse āfuī uzakta olmak, mevcut olmamak Fiil: Düzensiz Seyahat 445
ūsus -ūs m. kullanma, deneyim İsim: 4. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 446
velut bile, tıpkı Zarf Bağlaç / Zarf 447
comes comitis m./f. yoldaş, ortak; refik, mürit İsim: 3. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 448
ob karşısında, -i nedeniyle (+acc) Edat Yer 449
studium -ī n. heveslilik, şevk İsim: 2. Çekim Grubu Duygular 450
facilis -e kolay Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 451
nūmen -inis n. tanrısal istenç, ilah İsim: 3. Çekim Grubu Din 452
sapiēns -ntis bilge; (nesne) akıllı kişi, bilge kişi, filozof Sıfat: 3. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 453
sūmō sūmere sūmpsī sūmptum üzerine almak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 454
nōbilis -e tanınmış, soylu; (nesne) asilzade, soylu kadın Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 455
quīn (zarf) gerçekten, esasında; (bağlaç) öyle ki … değil (+ subj.) Zarf Bağlaç / Zarf 456
fleō flēre flēvī flētum ağlamak Fiil: 2. Çekim Grubu Duygular 457
nōlō nōlle nōluī istememek Fiil: Düzensiz Duygular 458
plēnus -a -um dolu Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 459
adversus (-um) (zarf; edat +acc) karşısında, karşı, önünde, aleyhinde Zarf Savaş ve Barış 460
nemus nemoris n. orman, koru İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 461
cārus -a -um değerli Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 462
dēsum -esse -fuī bulunmamak Fiil: Düzensiz İş / Para 463
lēgātus -ī m. teğmen, elçi İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 464
discō -ere didicī öğrenmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 465
furor -ōris m. cinnet, delilik İsim: 3. Çekim Grubu Duygular 466
amnis -is m. nehir, sağanak İsim: 3. Çekim Grubu Toprak ve Su 467
arbor arboris f. ağaç İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 468
mox yakında Zarf Zaman 469
(zarf) orada, oraya Zarf Yer 470
cīvis -is m./f. yurttaş İsim: 3. Çekim Grubu Kent 471
occupō -āre kuşatmak, işgal etmek; öngörmek, -den önce yapmak (+ infin.) Fiil: 1. Çekim Grubu Savaş ve Barış 472
spectō -āre bakmak, gözlemlemek Fiil: 1. Çekim Grubu Görü / Görüntü 473
tergum -ī n. arka, sırt; ā tergō: arkadan İsim: 2. Çekim Grubu Beden 474
crīmen -inis n. itham, suçlama İsim: 3. Çekim Grubu Adalet 475
dōnum -ī n. hediye, armağan İsim: 2. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 476
nōtus -a -um mâlûm Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 477
sinus -ūs m. giysinin katı; kıvrım, koy, körfez İsim: 4. Çekim Grubu Toprak ve Su 478
faciēs -ēī f. biçim, görünüş İsim: 5. Çekim Grubu Görü / Görüntü 479
rumpō rumpere rūpī ruptum kırmak, patlatmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 480
membrum -ī n. organ, bedenin uzvu İsim: 2. Çekim Grubu Beden 481
umquam hiçbir zaman Zarf Zaman 482
aspiciō -ere -spēxī -spectum müşahade etmek, seyretmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Görü / Görüntü 483
prius or priusquam önce Zarf Zaman 484
templum -ī n. kutsal mekan; tapınak İsim: 2. Çekim Grubu Din 485
āmittō -mittere -mīsī -missum uzaklaştırmak, göndermek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 486
pōscō pōscere popōscī ısrarla istemek, talep etmek; hakkında soruşturmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Konuşma / Retorik 487
perdō -dere -didī -ditum tahrip etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 488
quamvīs istediğin kadar; her ne kadar Zarf Bağlaç / Zarf 489
tener -era -erum narin Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Diğer Duyular 490
currus -ūs m. savaş arabası İsim: 4. Çekim Grubu Atletizm 491
precor -ārī dua etmek, yalvarmak Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Din 492
anima -ae f. soluk, ruh İsim: 1. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 493
contingō -tingere -tigī -tactum dokunmak, temasta olmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yer 494
lībertās -ātis f. özgürlük İsim: 3. Çekim Grubu Kent 495
servus -ī m. köle İsim: 2. Çekim Grubu Hane 496
soror -ōris f. kız kardeş İsim: 3. Çekim Grubu Hane 497
fluctus -ūs m dalga, taşkın, kargaşalık İsim: 4. Çekim Grubu Toprak ve Su 498
quīppe (zarf) elbette, tabii Zarf Bağlaç / Zarf 499
exigō -igere -ēgī -āctum defetmek; tahsil etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 500
fēmina -ae f. kadın İsim: 1. Çekim Grubu İnsanlar 501
nimius -a -um çok fazla, haddinden fazla Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 502
fallō fallere fefellī falsum aldatmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Kandırma 503
mīror mīrārī mīrātus sum şaşırmak, hayret etmek (+ acc.) Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Duygular 504
classis -is f. sınıf, ordu, filo İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 505
sedeō sedēre sēdī sessum oturmak Fiil: 2. Çekim Grubu Ev / Hane 506
singulī -ae -a münferit Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 507
mūrus -ī m. duvar İsim: 2. Çekim Grubu Ev / Hane 508
noceō nocēre nocuī zarar vermek Fiil: 2. Çekim Grubu Şiddet 509
quoniam madem ki, halbuki Bağlaç Bağlaç / Zarf 510
fax facis f. meşale İsim: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 511
intellegō -legere -lēxī -lēctum: anlamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 512
iungō iungere iūnxī iūnctum birleştirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yapma / Etme 513
afferō afferre attulī allātum bir yere taşımak Fiil: Düzensiz Getir - Götür Fiilleri 514
cōgitō -āre düşünmek, tasarlamak Fiil: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 515
līmen līminis n. eşik İsim: 3. Çekim Grubu Ev / Hane 516
pūblicus -a -um halka ait, devlete ait Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kent 517
queror querī questus sum yakınmak, yas tutmak Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Duygular 518
exemplum -ī n. nüsha, örnek, emsal İsim: 2. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 519
prex precis f. ibadet, yakarı İsim: 3. Çekim Grubu Din 520
dubitō -āre tereddüt etmek, şüphelenmek Fiil: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 521
odium -ī n. nefret İsim: 2. Çekim Grubu Duygular 522
fundō fundere fūdī fūsum dökmek, saçmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Toprak ve Su 523
fūnus fūneris n. cenaze töreni; ölüm; naaş İsim: 3. Çekim Grubu Din 524
nesciō -scīre bilmemek, cahil olmak Fiil: 4. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 525
prior prius eski, evvelki Sıfat: 3. Çekim Grubu Zaman 526
ūsque devamlı, -ye kadar Zarf Zaman 527
dubius -a -um şüpheli; (nesne) bir şüphe; sine dubiō, şüphesiz, kesinlikle Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kandırma 528
tendō tendere tetendī tentum uzatmak, yaymak, yöneltmek (adımları ya da yolu) Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Seyahat 529
pecūnia -ae f. para İsim: 1. Çekim Grubu İş / Para 530
quemadmodum ne tarzda, nasıl Zarf Zamir / Soru Zamiri 531
spargō spargere sparsī sparsum perişan etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Toprak ve Su 532
trēs tria üç Sıfat: Sayı Ölçüm 533
tangō tangere tetigī tāctum dokunmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Diğer Duyular 534
respondeō -spondēre -spondī -spōnsum cevap vermek Fiil: 2. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 535
timor -ōris m. korku İsim: 3. Çekim Grubu Duygular 536
properō -āre acele ettirmek, hız vermek Fiil: 1. Çekim Grubu Hareket 537
subeō -īre -iī -itum aşağı gitmek; katlanmak Fiil: Düzensiz Hareket 538
valeō valēre valuī sağlıklı olmak, güçlü olmak, etkin olmak, yenmek; valē: elveda! Fiil: 2. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 539
condō -dere -didī -ditum kurmak, inşa etmek; depolamak; saklamak, gizli tutmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Kent 540
nefās n. indecl. saygısızlık, günahkarlık İsim: Çekimsiz Adalet 541
quondam bir zamanlar, vaktiyle Zarf Zaman 542
auxilium -ī n. yardım, destek; (pl.) destek birlikler İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 543
dēserō -ere dēseruī dēsertum terketmek, bırakmak, yüzüstü bırakmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 544
nūdus -a -um çıplak, yalın Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Beden 545
auctor -ōris m. üreten kimse, kurucu İsim: 3. Çekim Grubu Yazı / Şiir 546
animal -ālis n. canlı varlık, hayvan İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 547
decus decoris n. güzellik, ziynet; süs, şan, şeref İsim: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 548
salūs -ūtis f. sağlık, güvenlik İsim: 3. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 549
pateō patēre patuī açık olmak, yayılmak, serbest ya da açık olmak Fiil: 2. Çekim Grubu Coğrafya 550
rogō -āre sormak Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 551
uxor uxōris f. zevce İsim: 3. Çekim Grubu Hane 552
abeō -īre -iī -itum ayrılmak Fiil: Düzensiz Hareket 553
regō regere rēxī rēctum kılavuzluk etmek, yönetmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Kent 554
adeō o derece, öyle Zarf Bağlaç / Zarf 555
auferō auferre abstulī ablātum alıp götürmek Fiil: Düzensiz Getir - Götür Fiilleri 556
quantum (zarf) ne kadar? ne ölçüde?; ne çok! ne büyük! ... kadar Zarf Zamir / Soru Zamiri 557
senex -is m. yaşlı kişi, ihtiyar; kıdemli, büyük kişi İsim: 3. Çekim Grubu İnsanlar 558
frōns frontis f. alın, kaş; ön yüz İsim: 3. Çekim Grubu Beden 559
propter sebebiyle (+ acc.) Edat Yönelimsiz Edatlar 560
rēgius -a -um krala ait, asil Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 561
currō currere cucurrī cursum koşmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Atletizm 562
pellō pellere pepulī pulsum vurmak, itmek, çarpmak, sürmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 563
dīves dīvitis zengin (poetik: dīs, dītis) Sıfat: 3. Çekim Grubu İş / Para 564
iūdicō -āre yargılamak, karar vermek Fiil: 1. Çekim Grubu Adalet 565
pecus -oris n. sığır, öküz İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 566
potēns potentis muktedir, güçlü Sıfat: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 567
scrībō scrībere scrīpsī scrīptum yazmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yazı / Şiir 568
pulcher -chra -chrum güzel Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Görü / Görüntü 569
surgō surgere surrēxī surrēctum yükselmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Toprak ve Su 570
cēterum bunun dışında, üstelik, her nasıl olursa olsun Zarf Zamir / Soru Zamiri 571
careō -ēre -uī yoksun olmak (+ abl.) Fiil: 2. Çekim Grubu İş / Para 572
efficiō -ficere -fēcī -fectum yerine getirmek, tamamlamak; ispat etmek (+ ut + subj.) Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Yapma / Etme 573
ōlim vaktiyle, şu zamanda Zarf Zaman 574
sermō -ōnis m. konuşma, söyleşi İsim: 3. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 575
exerceō -ercēre -ercuī -ercitum denetlemek, talim etmek, işlemek Fiil: 2. Çekim Grubu Atletizm 576
gradus -ūs m. adım, safha; derece, mevki İsim: 4. Çekim Grubu Savaş ve Barış 577
agitō -āre gütmek Fiil: 1. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 578
fortē şans eseri Zarf Din 579
honestus -a -um onurlu Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 580
moror morārī morātus sum gecikmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Zaman 581
praesidium -ī n. garnizon, koruma İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 582
sonō sonāre sonuī sonitum ses çıkarmak, gürültü etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Diğer Duyular 583
praebeō -ēre -uī -itum önermek, tedarik etmek, sağlamak Fiil: 2. Çekim Grubu Getir - Götür Fiilleri 584
regiō -ōnis f. sınır, bölge İsim: 3. Çekim Grubu Coğrafya 585
sententia -ae f. görüş, yargı İsim: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 586
ācer ācris ācre keskin, şiddetli Sıfat: 3. Çekim Grubu Diğer Duyular 587
suprā üzerinde, tepesinde (zarf; edat. +acc.) Edat Yer 588
brevis -e kısa, sığ, küçük Sıfat: 3. Çekim Grubu Ölçüm 589
citus -a -um seri; citō, seri şekilde Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zaman 590
cornu -ūs n. boynuz İsim: 4. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 591
ingrātus -a -um: nahoş, nankör Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 592
moenia -ium n. pl. surlar; istihkâm İsim: 3. Çekim Grubu Kent 593
vinculum -ī n. zincir, bağ, bağlayan herhangi bir şey İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 594
adeō -īre -iī -itum gitmek, yaklaşmak, girişmek Fiil: Düzensiz Hareket 595
cēterus -a -um öteki, diğer, geri kalan Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamir / Soru Zamiri 596
exeō -īre -iī -itum dışarı çıkmak Fiil: Düzensiz Hareket 597
mālō mālle māluī tercih etmek Fiil: Düzensiz Duygular 598
speciēs -ēī f. görünüm, görünüş İsim: 5. Çekim Grubu Görü / Görüntü 599
ultrā ötede, ötesinde (zarf; edat + acc.) Edat Yer 600
certē elbette, kuşkusuz Zarf Ölçüm 601
imperō -āre komuta etmek, hüküm sürmek Fiil: 1. Çekim Grubu Savaş ve Barış 602
male (zarf) kötü bir şekilde Zarf Kişisel Özellikler / Nitelikler 603
prohibeō -ēre -uī -itum engellemek, uzak tutmak Fiil: 2. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 604
clāmor -ōris m. bağırma, çağırma İsim: 3. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 605
dōnō -āre hediye sunmak (+ acc. kişiye ve abl. bir şeye) Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 606
officium -ī n. hizmet, görev İsim: 2. Çekim Grubu Kent 607
committō -mittere -mīsī -missum katılmak, girişmek (+ dat.); icra etmek, ifa etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Sosyal Yaşam 608
crēscō crēscere crēvī crētum hasıl olmak, büyümek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hayvanlar / Bitkiler 609
aequus -a -um düz, eşit, elverişli; (neut.) düz alan, ova Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Adalet 610
factum -ī n. uğraş, icraat İsim: 2. Çekim Grubu Yapma / Etme 611
caedō caedere cecīdī caesum dövmek, öldürmek, kesmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 612
exīstimō -āre kanaatinde olmak, farzetmek Fiil: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 613
accēdō -cēdere -cessī -cessum yaklaşmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 614
contemnō -temnere -tempsī -temptum hakir görmek, değer vermemek, saymamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Duygular 615
pudor pudōris m. utanç, ar, hicap İsim: 3. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 616
antīquus -a -um antik, kadim, eski Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 617
ārdeō ārdēre ārsī ārsum yanmak, alevlenmek, şiddetle arzulamak Fiil: 2. Çekim Grubu Hava ve Ateş 618
ibi orada Zarf Yer 619
prōvincia -ae f. eyalet; ödev İsim: 1. Çekim Grubu Kent 620
quandō ne zaman?; beri; sī quandō: eğer olur da Zarf Zamir / Soru Zamiri 621
custōs custōdis m. gardiyan İsim: 3. Çekim Grubu Hane 622
supersum -esse -fuī kalmak, baki kalmak; (-e) kalabalık etmek Fiil: Düzensiz Yer 623
dēsinō -sinere -siī -situm terk etmek, vazgeçmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 624
fessus -a -um bezgin, yorgun Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 625
praeda -ae f. ganimet, yağma İsim: 1. Çekim Grubu Savaş ve Barış 626
memoria -ae f. bellek, anı İsim: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 627
dīvidō -ere dīvīsī dīvīsum bölmek, ayırmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yapma / Etme 628
pretium -ī n. değer, kıymet, bedel; pretium operae: bir çabanın mükafatı İsim: 2. Çekim Grubu İş / Para 629
pontus -ī m. açık deniz, derin İsim: 2. Çekim Grubu Toprak ve Su 630
varius -a -um değişken, çeşitli, muhtelif Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Diğer Duyular 631
vehō vehere vēxī vectum taşımak; vehor vehī vectus sum: seyahat etmek, sürmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Seyahat 632
falsus -a -um aldatıcı, yanlış Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kandırma 633
niger nigra nigrum siyah Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Görü / Görüntü 634
oppidum -ī n. şehir İsim: 2. Çekim Grubu Kent 635
pondus ponderis n. ağırlık İsim: 3. Çekim Grubu Ölçüm 636
arvum -ī n. işlenmiş toprak, tarla İsim: 2. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 637
arx arcis f. kale, hisar; zirve İsim: 3. Çekim Grubu Kent 638
sors sortis f. kura, kader, talih; kehanet İsim: 3. Çekim Grubu Din 639
vīnum -ī n. şarap İsim: 2. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 640
dīversus -a -um farklı, muhtelif Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Diğer Duyular 641
orior orīrī ortus sum kalkmak, başlamak Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Zaman 642
ecce işte! Zarf Görü / Görüntü 643
quamquam gerçi, rağmen Bağlaç Bağlaç / Zarf 644
cōnferō cōnferre contulī collātum bir yere toplamak, yığmak Fiil: Düzensiz Getir - Götür Fiilleri 645
facinus facinoris n. eylem, suç İsim: 3. Çekim Grubu Adalet 646
retineō -tinēre -tinuī -tentum saklamak, elde tutmak Fiil: 2. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 647
spērō -āre umut etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Duygular 648
plēbs plēbis f. avam İsim: 3. Çekim Grubu Kent 649
pūgna -ae f. yumruk dövüşü; savaş İsim: 1. Çekim Grubu Şiddet 650
repetō -petere -petīvī -petītum talep etmek, zorla almak; yeniden ziyaret etmek; aklına getirmek, anımsamak, yinelemek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 651
cōnstituō -stituere -stituī -stitūtum tertiplemek, iskân etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yapma / Etme 652
dēfendō -fendere -fendī -fēnsum savunmak, geri püskürtmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 653
marītus -ī m. koca İsim: 2. Çekim Grubu Hane 654
cernō cernere crēvī crētum sezinlemek, farkına varmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 655
superbus -a -um kibirli, küstah, mağrur Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 656
adversus -a -um aksi yönde, karşıt, aleyhte Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 657
morbus -ī m. hastalık, rahatsızlık İsim: 2. Çekim Grubu Beden 658
sānctus -a -um kutsal, dokunulmaz Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Din 659
commūnis -e ortak, umumi Sıfat: 3. Çekim Grubu Kent 660
dēdūcō -dūcere -dūxī -ductum indirmek, gidip getirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Seyahat 661
rīpa -ae f. nehir kıyısı İsim: 1. Çekim Grubu Toprak ve Su 662
concēdō -cēdere -cessī -cessum terketmek, bırakmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 663
hōra -ae f. saat İsim: 1. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 664
vetō -āre vetuī vetītum yasaklamak Fiil: 1. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 665
cohors cohortis f. kohort, topluluk, tabur İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 666
gīgnō gīgnere genuī genitum meydana getirmek, doğurmak, neden olmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yaşam ve Varlık 667
superō -āre üstesinden gelmek, bastırmak, galip gelmek Fiil: 1. Çekim Grubu Savaş ve Barış 668
maestus -a -um kederli, üzgün; üzücü Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Duygular 669
meminī meminisse hatırlamak, anımsamak Fiil: Düzensiz Eğitim / Bilgi 670
impleō -ēre -plēvī -plētum doldurmak, tamamlamak Fiil: 2. Çekim Grubu Toprak ve Su 671
māgnitūdō -inis f. büyüklük, hacim İsim: 3. Çekim Grubu Ölçüm 672
vacuus -a -um boş Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 673
vagus -a -um dolaşan, gezen Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Seyahat 674
vulgus -ī n. and m. avam İsim: 2. Çekim Grubu Kent 675
deficiō -ficere -fēcī -fectum eksik olmak, tükenmek; -den ayrılmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Savaş ve Barış 676
occurrō -currere -cucurrī -cursum rastlamak; aklına gelmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 677
statuō -ere -uī -ūtum yerleştirmek, tesis etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Adalet 678
ideō bu nedenle Zarf Bağlaç / Zarf 679
praemium -ī n. ödül, mükafat İsim: 2. Çekim Grubu İş / Para 680
praetereā ayrıca, yanı sıra Zarf Bağlaç / Zarf 681
tertius -a -um üçüncü Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 682
supplicium -ī n. ceza, infaz İsim: 2. Çekim Grubu Adalet 683
vātēs -is m. şair, ozan İsim: 3. Çekim Grubu Yazı / Şiir 684
astrum -ī n. yıldız; takımyıldız İsim: 2. Çekim Grubu Hava ve Ateş 685
undique her bir taraftan, her yandan Zarf Yer 686
canis -is m./f. köpek İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 687
ēdō ēdere ēdidī ēditum dışarı vermek, bildirmek, nakletmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Konuşma / Retorik 688
fateor fatērī fassus sum kabul etmek, itiraf etmek; ileri sürmek, ilan etmek; muvafakat etmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Adalet 689
amīcitia -ae f. dostluk İsim: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 690
aureus -a -um altından yapılma; görkemli Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu İş / Para 691
candidus -a -um beyaz, adil Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Görü / Görüntü 692
interim bu arada Zarf Zaman 693
frūstrā beyhude Zarf Bağlaç / Zarf 694
lateō latēre latuī pusuya yatmak, gizlenmek Fiil: 2. Çekim Grubu Kandırma 695
os ossis n. kemik İsim: 3. Çekim Grubu Beden 696
sēcūrus -a -um sıkıntısız, huzurlu; tasasız Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 697
conveniō -venīre -vēnī -ventum içtima etmek, toplanmak; hemfikir olmak Fiil: 4. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 698
interficiō -ficere -fēcī -fectum öldürmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Şiddet 699
appellō -pellāre hitap etmek, çağırmak, adlandırmak Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 700
dolus -ī m. hile, yalan, kurnazlık İsim: 2. Çekim Grubu Kandırma 701
permittō -mittere -mīsī -missum bırakmak, salıvermek, izin vermek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 702
spīritus -ūs m. soluk, yaşam, ruh İsim: 4. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 703
intrā dahilinde (+ acc.) Edat Yer 704
terreō terrēre terruī territum korkutmak, dehşete düşürmek Fiil: 2. Çekim Grubu Duygular 705
fōns fontis m. pınar, kaynak İsim: 3. Çekim Grubu Toprak ve Su 706
invidia -ae f. haset, kıskançlık, garaz İsim: 1. Çekim Grubu Duygular 707
pugnō -āre kavga etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Şiddet 708
augeō augēre auxī auctum artırmak Fiil: 2. Çekim Grubu Yapma / Etme 709
littera -ae f. harf, (pl.) edebiyat İsim: 1. Çekim Grubu Yazı / Şiir 710
moneō monēre monuī monitum uyarmak, tavsiye etmek Fiil: 2. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 711
dīvitiae -ārum f. pl. servet, zenginlik İsim: 1. Çekim Grubu İş / Para 712
experior -perīrī -pertus sum sınamak, tecrübe etmek, görüp geçirmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Eğitim / Bilgi 713
superī -ōrum m. pl. yukarıdakiler; tanrılar İsim: 2. Çekim Grubu Din 714
ōtium -ī n. inziva İsim: 2. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 715
vestīgium -ī n. adım, ayak izi, iz İsim: 2. Çekim Grubu Seyahat 716
sinō sinere sīvī situm izin vermek, haline bırakmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 717
decet decēre decuīt yakışır, uygun düşer, icap eder (+ acc. ve infin.) Fiil: Şahıssız Kişisel Özellikler / Nitelikler 718
effundō -fundere -fūdī -fūsum dökmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Toprak ve Su 719
prōmittō -mittere -mīsī -missum ileri göndermek, söz vermek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 720
fingō fingere fīnxī fīctum şekil vermek; oluşturmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yapma / Etme 721
respicio -ere -spēxī -spectum geriye bakmak, ummak, dikkate almak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Görü / Görüntü 722
imperātor -ōris m. başkomutan İsim: 3. Çekim Grubu Savaş ve Barış 723
vacō vacāre boş olmak, açık olmak, serbest olmak Fiil: 1. Çekim Grubu Ölçüm 724
color -ōris m. renk İsim: 3. Çekim Grubu Görü / Görüntü 725
discēdō -ere -cessī -cessum ayrılıp gitmek, çekilmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Seyahat 726
gaudium -ī n. sevinç, neşe, zevk İsim: 2. Çekim Grubu Duygular 727
caecus -a -um kör, görmeyen; karanlık, müphem Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Görü / Görüntü 728
libet libēre libuit or libitum est hoşa gider (+ dat. + infin.) Fiil: Şahıssız Sosyal Yaşam 729
centum yüz sayısı Sıfat: Sayı Ölçüm 730
cōnstō -stāre -stitī tekabül olmak; constat, -i belirlenmiştir (+ acc. ve infin.) Fiil: 1. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 731
lingua -ae f. dil; lisan İsim: 1. Çekim Grubu Beden 732
multitūdō -inis f. çok sayı, çokluk İsim: 3. Çekim Grubu Ölçüm 733
aeternus -a -um sonsuz, ebedi ve ezeli Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 734
circā çevrede (zarf., edat +acc.) Edat Yer 735
ōrātiō -ōnis f. konuşma, hitabet İsim: 3. Çekim Grubu Konuşma / Retorik 736
potestās -ātis f. istenç İsim: 3. Çekim Grubu Kent 737
tardus -a -um yavaş, ağır, geç kalan Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Zaman 738
for fārī fātus sum konuşmak, söylemek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Konuşma / Retorik 739
humus -ī f. yer; humī: yerde İsim: 2. Çekim Grubu Toprak ve Su 740
testis -is m. tanık İsim: 3. Çekim Grubu Adalet 741
īnferō īnferre intulī illātum içeri taşımak, aleyhine getirmek; bellum īnferre: -e savaş açmak Fiil: Düzensiz Savaş ve Barış 742
cūrō -āre dikkat etmek, özen göstermek, ilgilenmek (+ acc.) Fiil: 1. Çekim Grubu Aşk 743
aes aeris n. bakır, bronz İsim: 3. Çekim Grubu İş / Para 744
celer -is -e çevik Sıfat: 3. Çekim Grubu Zaman 745
prōcēdō -cēdere -cessī -cessum ileri gitmek, ilerlemek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 746
mēnsa -ae f. masa İsim: 1. Çekim Grubu Ev / Hane 747
pius -a -um görevini bilen, görevsever, vicdanlı Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 748
iūdicium -ī n. yargı, karar, duruşma İsim: 2. Çekim Grubu Adalet 749
victōria -ae f. zafer İsim: 1. Çekim Grubu Savaş ve Barış 750
damnō -āre mahkum etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Adalet 751
rārus -a -um birbirinden uzakta, gevşek, ince, nadir, seyrek Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 752
tempestas -tātis f. dönem, mevsim; kötü hava, fırtına İsim: 3. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 753
imāgō -inis f. tasvir, suret, görüntü İsim: 3. Çekim Grubu Görü / Görüntü 754
ōrō -āre dua etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Din 755
praeter yoluyla, süresince, geçe; -den başka, hariç (+ acc.) Edat Yer 756
cōnsulō -sulere -suluī -sultum müzakere etmek, planlamak (+ acc.); -in çıkarlarını gözetmek (+dat.) Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Kent 757
iterum yine Zarf Zaman 758
porta -ae f. kapı İsim: 1. Çekim Grubu Kent 759
intersum -esse -fuī arasında olmak; yer almak, katılmak (+dat.); ilgilenmek, -in ilgisi olmak (+ gen.) Fiil: Düzensiz Yer 760
libīdō -inis f. arzu, istek İsim: 3. Çekim Grubu Aşk 761
sustineō sustinēre sustinuī sustentum desteklemek, durdurmak Fiil: 2. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 762
aliquandō kimi zaman, en sonunda Zarf Zaman 763
māiōrēs māiōrum m. atalar İsim: 3. Çekim Grubu Hane 764
reperiō -perīre -pperī -pertum bulmak, öğrenmek Fiil: 4. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 765
intrō -āre girmek Fiil: 1. Çekim Grubu Hareket 766
pietās -tātis f. görevseverlik, görev duygusu (özellikle aile ve çocuklar arasında) İsim: 3. Çekim Grubu Hane 767
barbarus -ī m. yabancı, barbar İsim: 2. Çekim Grubu Savaş ve Barış 768
culpa -ae f. suç, hata, kabahat İsim: 1. Çekim Grubu Adalet 769
iūstus -a -um doğru, haklı, adil Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Adalet 770
dōnec kadar Bağlaç Zaman 771
fluō fluere fluxī fluxum akmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Toprak ve Su 772
necesse (indecl. adj.) gerekli Sıfat: Çekimsiz İş / Para 773
reor rērī rātus sum düşünmek, hayal etmek, farzetmek, saymak Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Eğitim / Bilgi 774
tenebrae -brārum f. pl. karanlık, gölgeler İsim: 1. Çekim Grubu Görü / Görüntü 775
saeculum -ī n. kuşak, nesil, yüzyıl İsim: 2. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 776
dīmittō -mittere -mīsī -missum uzağa yollamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 777
licet her ne kadar Bağlaç Adalet 778
cinis cineris m./f. kül, yıkıntı İsim: 3. Çekim Grubu Hava ve Ateş 779
cōnsistō -sistere -stitī bir yere yerleşmek; mevzilenmek, teşekkül etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Konuşma / Retorik 780
recēns -ntis taze, yeni Sıfat: 3. Çekim Grubu Zaman 781
aliter başka türlü, başka şekilde Zarf Bağlaç / Zarf 782
laedō laedere laesī laesum vurarak incitmek, yaralamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 783
probō -āre onaylamak, tasvip etmek; birini (dat.) bir şeye (acc.) ikna etmek Fiil: 1. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 784
doleō -ēre doluī acı çekmek veya yas tutmak, muzdarip olmak Fiil: 2. Çekim Grubu Duygular 785
quārē nasıl? neden? Zarf Zamir / Soru Zamiri 786
antequam öncesinde Bağlaç Zaman 787
reliquus -a -um geri kalan, bırakılan Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 788
semel bir kez Zarf Zaman 789
ōdī ōdisse nefret etmek Fiil: Düzensiz Duygular 790
sīcut tıpkı Zarf Bağlaç / Zarf 791
peccō -āre haddini aşmak, günah işlemek Fiil: 1. Çekim Grubu Adalet 792
sēnsus -ūs m. hissiyat, duygu, sezi İsim: 4. Çekim Grubu Duygular 793
exsilium -ī n. sürgün, sürgün cezası İsim: 2. Çekim Grubu Seyahat 794
cor cordis n. kalp; cordī est, -le uyuşur (+ dat.) İsim: 3. Çekim Grubu Beden 795
dēnique sonunda Zarf Zaman 796
sapientia -ae f. bilgelik, akıl, idrak İsim: 1. Çekim Grubu Eğitim / Bilgi 797
statim derhal Zarf Zaman 798
accidō -cidere -cidī düşmek; zuhur etmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 799
dēcernō -cernere -crēvī -crētum kararlaştırmak, hüküm vermek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Eğitim / Bilgi 800
occīdō -cīdere -cīdī -cīsum öldürmek, kesip devirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Şiddet 801
dēscendō -scendere -scendī -scēnsum inmek, batmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Seyahat 802
hiems hiemis f. kış İsim: 3. Çekim Grubu Zamanın Müddetleri 803
contineō -tinēre -tinuī -tentum bir sınır içinde tutmak, alıkoymak Fiil: 2. Çekim Grubu Teşvik Edici / Emredici Fiiller 804
dēferō -ferre -tulī -lātum nakletmek, rapor etmek Fiil: Düzensiz Getir - Götür Fiilleri 805
oportet -ēre -uit gereklidir, icap eder (+ acc. + inf.) Fiil: Şahıssız Sosyal Yaşam 806
tribūnus -ī m. tribun, belli roma diplomatlarının unvanı (mīlitum, plēbis, aerāriī gibi) İsim: 2. Çekim Grubu Kent 807
bōs bovis m. öküz; gen. pl. boum İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 808
īrāscor īrāscī īrātus sum öfkelenmek; īrātus -a -um: öfkeli Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Duygular 809
aeger aegra aegrum hasta Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 810
forum -ī n. çarşı, forum İsim: 2. Çekim Grubu Kent 811
offerō offerre obtulī oblātum takdim etmek, sunmak; maruz bırakmak Fiil: Düzensiz Getir - Götür Fiilleri 812
revocō -āre geri çağırmak, hatırlamak Fiil: 1. Çekim Grubu Sosyal Yaşam 813
cingō cingere cīnxī cīnctum kuşatmak, çevrelemek, çevirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Savaş ve Barış 814
integer -gra -grum: bozulmamış, taze, tüm, bütün Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 815
validus -a -um güçlü Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 816
alō alere aluī alitum beslemek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Yaşam ve Varlık 817
flōs flōris m. çiçek, rayiha İsim: 3. Çekim Grubu Hayvanlar / Bitkiler 818
īctus -ūs m. darbe, vuruş İsim: 4. Çekim Grubu Şiddet 819
colligō -ere -lēgī -lēctum derlemek, toplamak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Teşvik Edici / Emredici Fiiller 820
pergō pergere perrēxī perrēctum ilerlemek, devam etmek; uyanmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 821
praesēns -ntis mevcut olan, bizzat bulunan, hazır olan Sıfat: 3. Çekim Grubu Yer 822
rēctus -a -um direkt, düz Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 823
lātus -a -um geniş, engin Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 824
praeceptum -ī n. kural, düstur; hüküm İsim: 2. Çekim Grubu Adalet 825
recēdō -cēdere -cessī -cessum geriye çekilmek, irkilmek, arka plana çekilmek, ayrılmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 826
utrum olursa; utrum ... an: ister … ister Bağlaç Bağlaç / Zarf 827
famēs -is f. açlık, kıtlık İsim: 3. Çekim Grubu Yaşam ve Varlık 828
pariō parere peperī partum meydana getirmek; yaratmak, neden olmak Fiil: 3. Çekim Grubu, -iō bitimli Yaşam ve Varlık 829
appāreō -ēre -uī görünmek, görünür olmak Fiil: 2. Çekim Grubu Görü / Görüntü 830
quōmodo hangi yordamla? nasıl? Bağlaç Zamir / Soru Zamiri 831
error -ōris m. alelade dolaşma; kuşku, hata İsim: 3. Çekim Grubu Seyahat 832
forsitan, fortasse belki, behemehal Zarf Bağlaç / Zarf 833
convertō -vertere -vertī -versum döndürmek, çevirmek, tümüyle değiştirmek Fiil: 3. Çekim Grubu, -ō bitimli Hareket 834
proficīscor -ficīscī -fectus sum yola çıkmak, ileri gitmek Fiil: Deponens [etken anlamlı edilgen yapılı] Seyahat 835
secundus -a -um izleyen; ardıl; (sayı) ikincil Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Ölçüm 836
aperiō aperīre aperuī apertum açmak Fiil: 4. Çekim Grubu Ev / Hane 837
castus -a -um temiz, saf, nezih Sıfat: 1. ve 2. Çekim Grubu Kişisel Özellikler / Nitelikler 838
iūdex iūdicis m. yargıç, juri heyeti İsim: 3. Çekim Grubu Adalet