πλεῖστος πλείστη πλεῖστον

Search Lemma
πλεῖστος
DEFINITION
la maggior parte, la più grande, la più grande (superl. di πολύς)
FREQUENCY RANK
195
Parte del Discorso
aggettivo: 1a e 2a declinazione
Italian