γράφω, γράψω, ἔγραψα, γέγραφα, γέγραμμαι, ἐγράφην

Search Lemma
γράφω
DEFINITION
scrivere
FREQUENCY RANK
115
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in labiale
Italian