θαυμάζω, θαυμάσομαι, ἐθαύμασα, τεθαύμακα, τεθαύμασμαι, ἐθαυμάσθην

Search Lemma
θαυμάζω
DEFINITION
Essere in timore (di), essere sorpreso (a)
FREQUENCY RANK
376
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in dentale
Italian