πάρειμι

Search Lemma
πάρειμι
DEFINITION
Essere presente, essere pronto o a portata di mano; (impers.) πάρεστί μοι è in mio potere; τὰ παρόντα le circostanze presenti; τὸ παρόν solo ora
FREQUENCY RANK
194
Parte del Discorso
verbo: irregolare
Italian