παραδίδωμι, παραδώσω, παρέδωκα, παραδέδωκα, παραδέδομαι, παρεδόθην

Search Lemma
παραδίδωμι
DEFINITION
Trasmettere, consegnare
FREQUENCY RANK
370
Parte del Discorso
verbo: -μι
Italian