κινέω, κινήσω, ἐκίνησα, κεκίνηκα, κεκίνημαι, ἐκινήθην

Search Lemma
κινέω
DEFINITION
Essere in movimento, muoversi, spostarsi
FREQUENCY RANK
172
Parte del Discorso
verbo: contratto
Italian