πειράω (usually mid. πειράομαι), πειράσομαι, ἐπείρασα, πεπείραμαι, ἐπειράθην

Search Lemma
πειράω
DEFINITION
Tentare, provare, provare a (+gen.)
FREQUENCY RANK
407
Parte del Discorso
verbo: contratto
Italian