ἀπόλλυμι, ἀπολῶ, ἀπώλεσα, 2 aor. mid. ἀπωλόμην, pf. ἀπολώλεκα (“I have utterly destroyed”) or ἀπόλωλα (“I am undone”)

Search Lemma
ἀπόλλυμι
DEFINITION
uccidere, distruggere; (medio) perire, morire
FREQUENCY RANK
279
Parte del Discorso
verbo: -μι
Italian