κρίνω, κρινῶ, ἔκρινα, κέκρικα, κέκριμαι, ἐκρίθην

Search Lemma
κρίνω
DEFINITION
Giudicare, decidere, determinare
FREQUENCY RANK
290
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in liquida
Italian