φέρω, οἴσω, 1 aor. ἤνεγκα, 2 aor. ἤνεγκον, ἐνήνοχα, ἐνήνεγμαι, ἠνέχθην

Search Lemma
φέρω
DEFINITION
Trasportare, portare, recuperare; portare via o lontano; φέρε vieni ora, bene
FREQUENCY RANK
116
Parte del Discorso
verbo: irregolare
Italian