εὑρίσκω, εὑρήσω, 2 aor. ηὗρον or εὗρον, ηὕρηκα or εὕρηκα, εὕρημαι, εὑρέθην

Search Lemma
εὑρίσκω
DEFINITION
Trovare, scoprire, inventare
FREQUENCY RANK
136
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in palatale
Italian