χράομαι, χρήσομαι, ἐχρησάμην, κέχρημαι, ἐχρήσθην

Search Lemma
χράομαι
DEFINITION
Usare, conoscere, soffrire (+dat.); trattare qualcuno in un certo modo (+dat. e avv.)
FREQUENCY RANK
104
Parte del Discorso
verbo: deponente
Italian