μιμνήσκω, -μνήσω, -έμνησα, pf. μέμνημαι, ἐμνήσθην

Search Lemma
μιμνήσκω
DEFINITION
Ricordare; (in pf. Medio) ricordare
FREQUENCY RANK
383
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in palatale
Italian