γιγνώσκω, γνώσομαι, ἔγνων, ἔγνωκα, ἔγνωσμαι, ἐγνώσθην

Search Lemma
γιγνώσκω
DEFINITION
Venire a conoscere, imparare; giudicare, pensare o determinare che (+acc. e infin.)
FREQUENCY RANK
143
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in palatale
Italian