καταλαμβάνω, καταλήψομαι, κατέλαβον, κατείληφα, κατείλημμαι, κατελήφθην

Search Lemma
καταλαμβάνω
DEFINITION
Cogliere, ritrovare, arrestare, imporre
FREQUENCY RANK
381
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in liquida
Italian