τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα. τέτυγμαι, ἐτύχθην

Search Lemma
τυγχάνω
DEFINITION
Colpito, acceso, incontro per caso (+ gen.); Raggiungere, ottenere, ottenere; Capita di essere il verbo (+ ptc.)
FREQUENCY RANK
144
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in liquida
Italian