προστίθημι, προσθήσω, προσέθηκα, προστέθηκα, προστέθειμαι (but commonly προσκεῖμαι instead), προσετέθην

Search Lemma
προστίθημι
DEFINITION
Inserire; (medio) unire
FREQUENCY RANK
266
Parte del Discorso
verbo: -μι
Italian