πολεμέω, πολεμήσω, ἐπολέμησα, πεπολέμηκα

Search Lemma
πολεμέω
DEFINITION
Fare guerra
FREQUENCY RANK
459
Parte del Discorso
verbo: contratto
Italian