ἵστημι στήσω will set, ἔστησα set, caused to stand, 2 aor. ἔστην stood, ἕστηκα stand, plup. εἱστήκη stood, ἐστάθην stood

Search Lemma
ἵστημι
DEFINITION
Mettersi in piedi
FREQUENCY RANK
145
Parte del Discorso
verbo: -μι
Italian