ἀκούω, ἀκούσομαι, ἤκουσα, ἀκήκοα, plup. ἠκηκόη or ἀκηκόη, ἠκούσθην

Search Lemma
ἀκούω
DEFINITION
Ascoltare (a), sentire (di)
FREQUENCY RANK
131
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in vocale
Italian