τέμνω, τεμῶ, 2 aor. ἔτεμον, -τέτμηκα, τέτμημαι, ἐτμήθην

Search Lemma
τέμνω
DEFINITION
Tagliato, tagliato, tagliato a pezzi
FREQUENCY RANK
417
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in liquida
Italian