διδάσκω, διδάξω, ἐδίδαξα, δεδίδαχα, δεδίδαγμαι, ἐδιδάχθην

Search Lemma
διδάσκω
DEFINITION
insegnare
FREQUENCY RANK
315
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in palatale
Italian