λείπω, λείψω, ἔλιπον, λέλοιπα, λέλειμμαι, ἐλείφθην

Search Lemma
λείπω
DEFINITION
Lasciare, abbandonare
FREQUENCY RANK
437
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in labiale
Italian