τρέπω, τρέψω, ἔτρεψα, τέτροφα, ἐτράπην

Search Lemma
τρέπω
DEFINITION
Girare, dirigersi verso una cosa; mettere in fuga, sconfiggere, (passivo) ruotare i passi in una certa direzione, andare
FREQUENCY RANK
432
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in labiale
Italian