λαμβάνω, λήψομαι, ἔλαβον, εἴληφα, εἴλημμαι, ἐλήφθην

Search Lemma
λαμβάνω
DEFINITION
Prendere, afferrare, cogliere; ricevere, ottenere
FREQUENCY RANK
70
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in liquida
Italian