τρέφω, θρέψω, ἔθρεψα, τέθραμμαι, ἐτράφην

Search Lemma
τρέφω
DEFINITION
Nutrire, nutrirsi, mantenere, sostenere; allevare, educare
FREQUENCY RANK
324
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in labiale
Italian