κομίζω, κομιῶ, ἐκόμισα, κεκόμικα, κεκόμισμαι, ἐκομίσθην

Search Lemma
κομίζω
DEFINITION
Prendersi cura di, assicurare di
FREQUENCY RANK
442
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in dentale
Italian