λύω, λύσω, ἔλυσα, λέλυκα, λέλυμαι, ἐλύθην

Search Lemma
λύω
DEFINITION
Sciogliere, liberare, liberare; Annullare, distruggere
FREQUENCY RANK
384
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in vocale
Italian