δράω, δράσω, ἔδρασα, δέδρακα, δέδραμαι, ἐδράσθην

Search Lemma
δράω
DEFINITION
Fare, realizzare
FREQUENCY RANK
453
Parte del Discorso
verbo: contratto
Italian