ἀφικνέομαι, ἀφίξομαι, 2 aor. ἀφικόμην, ἀφῖγμαι

Search Lemma
ἀφικνέομαι
DEFINITION
venire, arrivare a
FREQUENCY RANK
320
Parte del Discorso
verbo: deponente
Italian