οἶδα, infin. εἰδέναι, imper. ἴσθι, plupf. used as impf. ᾔδειν

Search Lemma
οἶδα
DEFINITION
Conoscere (pf. in senso di pres.); sapere come (+infin.)
FREQUENCY RANK
110
Parte del Discorso
verbo: irregolare
Italian