κωλύω, κωλύσω, ἐκώλυσα, κεκώλυκα, κεκώλυμαι, ἐκωλύθην

Search Lemma
κωλύω
DEFINITION
Ostacolare, controllare, impedire (+ acc. e infinito)
FREQUENCY RANK
400
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in vocale
Italian