παρέχω, παρέξω, παρέσχον, παρέσχηκα, impf. παρεῖχον

Search Lemma
παρέχω
DEFINITION
Fornire, presentare, offrire; consentire, concedere
FREQUENCY RANK
235
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in palatale
Italian