οἷος οἵα οἷον

Search Lemma
οἷος
DEFINITION
come, di che tipo, come, (esclam.) che a !, come! ; οἷός τε (+ infin.) adatto o in grado di; οἷόν τε (+ infin.) è possibile
FREQUENCY RANK
69
Parte del Discorso
aggettivo: 1a e 2a declinazione
Italian