λέγω, ἐρῶ, εἶπον, εἴρηκα, λέλεγμαι, ἐλέχθην and ἐρρήθην

Search Lemma
λέγω
DEFINITION
dire, parlare (di), raccontare; raccogliere, contare
FREQUENCY RANK
15
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in palatale
Italian