χαίρω, χαιρήσω, κεχάρηκα, κεχάρημαι, ἐχάρην

Search Lemma
χαίρω
DEFINITION
Essere felici, di rallegrarmi (+ dat.), Di gioire (+ ptc.); Χαῖρε, (pl.) Χαίρετε ciao, ragazzo addio
FREQUENCY RANK
378
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in liquida
Italian