ὁρμάω, ὁρμήσω, ὥρμησα, ὥρμηκα, ὥρμημαι, ὡρμήθην

Search Lemma
ὁρμάω
DEFINITION
Stare in movimento, esortare; (intrans.) iniziare, affrettarsi
FREQUENCY RANK
450
Parte del Discorso
verbo: contratto
Italian