πορεύω, πορεύσω, ἐπόρευσα, πεπόρευμαι, ἐπορεύθην

Search Lemma
πορεύω
DEFINITION
Trasportare; (Medio e passivo) va, cammina, marcia
FREQUENCY RANK
427
Parte del Discorso
verbo: -ω con tema in vocale
Italian