τιμάω, τιμήσω, ἐτίμησα, τετίμηκα, τετίμημαι, ἐτιμήθην

Search Lemma
τιμάω
DEFINITION
onorare
FREQUENCY RANK
386
Parte del Discorso
verbo: contratto
Italian