νικάω, νικήσω, ἐνίκησα, νενίκηκα, νενίκημαι, ἐνικήθην

Search Lemma
νικάω
DEFINITION
conquistare, vincere
FREQUENCY RANK
346
Parte del Discorso
verbo: contratto
Italian