μυρίος μυρία μυρίον

Search Lemma
μυρίος
DEFINITION
innumerevoli; μύριοι 10.000; μυριάς -άδος ἡ 10.000, una quantità innumerevole
FREQUENCY RANK
491
Parte del Discorso
aggettivo: 1a e 2a declinazione
Italian